រក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) សង្វាត​ឬ​ស្វែង​ឲ្យ​ចួប, ឲ្យ​ប្រទះ, ឲ្យ​ឃើញ, ឲ្យ​បាន​ដូច​បំណង : រក​គោ, រក​ទិញ​ស្រូវ, រក​ទ្រព្យ, រក​ឧស ។ ពឹង​គេ, ស្ដី​គេ : រក​គេ​ឲ្យ​ជួយ​ប្រក់​ផ្ទះ, រក​គេ​មក​ដេក​កំដរ ។ រក​ខុស​រក​ត្រូវ ពិនិត្យ​ឲ្យ​ឃើញ​ខុស​ត្រូវ ។ រក​ខ្យល់ ឬ រក​ខ្យល់​រក​ដង្ហើម ត្រដរ​ប្រឹង​ឲ្យ​មាន​ខ្យល់​ដង្ហើម, ខំ​ប្រឹង​ត្រដរ​ដក​ដង្ហើម ។ រក​គ្នា ស្វែង​ឲ្យ​បាន​គ្នា, ស្វែង​ឲ្យ​បាន​ចូប​គ្នា ។ រក​ដើម​រក​ចុង ពិនិត្យ​សង្កេត​ឲ្យ​ឃើញ​ដើម ឃើញ​ចុង ។ រក​ទោស សង្កេត​ឲ្យ​ឃើញ​ទោស ។ រក​ប្រពន្ធ ស្វែង​ឲ្យ​បាន​ប្រពន្ធ, ស្ដី​ប្រពន្ធ, ។ រក​ប្រាក់​គេ សុំ​ប្រាក់​គេ; ខ្ចី​ប្រាក់​គេ ។ រក​ពុត សង្កេត, ពិនិត្យ​ឲ្យ​ឃើញ​ពុត; ដេញ​ពុត ។ រក​ពុទ្ធោ លាន់​មាត់​រក​ព្រះ​ពុទ្ធ​ថា ពុទ្ធោ !, ពុទ្ធោ ពុទ្ធោ !, ឱ​ពុទ្ធោ !, ឱ​ពុទ្ធោ ពុទ្ធោ !, ពុទ្ធោ​អើយ !, ឱ​ពុទ្ធោ​អើយ ! (--អ្ហើយ) ។ រក​មុខ សង្កេត​ឬ​បញ្ជាក់ ឲ្យ​ឃើញ​មុខ, ឲ្យ​ស្គាល់​មុខ ។ រក​ស៊ី ប្រកប​កិច្ច​ការ​ឲ្យ​បាន​ទ្រព្យ​ធន, ប្រឹង​ធ្វើ​របរ​ចិញ្ចឹម​ជីវិត ។ រក​ហេតុ ឬ រក​រឿង សន្សំ, ពិនិត្យ, សង្កេត, ស្វែង​ឲ្យ​ឃើញ​ហេតុ ឬ ឲ្យ​កើត​បាន​ជា​រឿង, ឲ្យ​ឃើញ ដំណើរ ។ល។