រកាទ្រេត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំគោកគង់លិច