រកឹង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​មើល​ទៅ​ឃើញ​ឆ្កឹង​ៗ​រាយ​ៗ​រង្វើល​ៗ : បង្គោល​រកឹង ។