រក្សា

ពីWiktionary
  1. រក្សា (protect) រ័ក-សា សំ. បា. ( កិ. ) (រក្ស; រក្ខ) ថែ, ថែទាំ; បីបាច់, ចិញ្ចឹម; កាន់; កាន់​កាប់; ការពារ; ប្រយ័ត្ន : រក្សា​ទ្រព្យ, រក្សា​ខ្លួន, រក្សា​មារយាទ, រក្សា​សីល ។ រក្សាធិក្រឹត អ្នក​កាន់​ការ​រាជការ​ក្នុង​ទី​ប្រជុំ​សង្កាត់ (អភិបាល​ស្រុក)។ រក្សាភិបាល អ្នក​គ្រប់គ្រង​រក្សា​ដោយ​ការ​ប្រយ័ត្ន; ខ្មែរ​ប្រើ​ពាក្យ​នេះ​ជា​ឋានន្តរ​សម្រាប់​នាយ​សង្កាត់ : ពញា​រក្សាភិបាល, ចួន​កាល​ឡើង​ជា​ទី​ឃុន ឬ​ជា​ទី​ហ្លួង​ក៏​មាន : ឃុន​រក្សាភិ​បាល, ហ្លួង​រក្សាភិបាល ។ រក្សា​ព្រះ​អង្គ ឈ្មោះ​ក្រុម​ទាហាន​សម្រាប់​រក្សា​ព្រះ​អង្គ​ព្រះ​ករុណា​ជា​អម្ចាស់​ជីវិត : ក្រុម​រក្សា​ព្រះ​អង្គ, ទាហាន​រក្សា​ព្រះ​អង្គ។ រក្សា​ស្រុក ឈ្មោះ​ក្រុម​ទាហាន​សម្រាប់​ការពារ​កម្ពុជ​រដ្ឋ : ក្រុម​រក្សា​ស្រុក, ទាហាន​រក្សា​ស្រុក; សម័យ​នេះ​ហៅ ខេមរ​ភូមិន្ទ ។ល។
  2. ឃុំនៃស្រុករវៀង