រខិញ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ប. ) ពាក្យ​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​នឹង​ពាក្យ រខុញ ថា: រខិញ​រខុញ រខុញ​ក្រៃ ពេក, រខុញ​ច្រើន​អន្លើ ។ ព. ប្រ. របិញ​របុញ : គំនិត​រខិញ​រខុញ, មនុស្ស​រខិញ​រខុញ, ការ​ងារ​រខិញ​រខុញ ។