រង្គាជីព

ពីWiktionary

រ៉ង់-គាជីប សំ. បា. ( ន. ) (រង្គាជីវ < រង្គ+អាជីវ) អ្នក​ចិញ្ចឹម​ជីវិត​ដោយ​ការ​លេង​មហាស្រព​ (អ្នក​រាំ, តួ​ល្ខោន); អ្នក​ចិញ្ចឹម​ជីវិត​ដោយ​ការ​ផាត់​ថ្នាំ (ជាង​លាបថ្នាំ, ជាង​គំនូរ) ។