រង្គោះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) រដោះ, របូត ព្រោះ​រលុង : កាំបិត​រង្គោះ ។ ជ្រុះ​ចុះ : ស្លឹក​ឈើ​រង្គោះ ។ រង្គោះ​រង្គាយ រង្គោះ​រាត់រាយ; ខ្ចាត់​ខ្ចាយ​នូវ​វិនាស ។