រង្វាន់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) របស់​ដែល​ថែម​ឲ្យ​ដោយ​ឡែក​ផ្សេង​លើស​ពី​កំណត់​ដែល​ត្រូវ​បាន, របស់​ជា​បំណាច់​ដែល​ថែម​ឲ្យ ព្រោះ​គាប់​ចិត្ត​ឬ​ដើម្បី​បំពេញ ចិត្ត : ឲ្យ​រង្វាន់, ទទួល​ប្រាក់​រង្វាន់ ។ រង្វាន់​ខាន់​ខៅ រង្វាន់​និង​ទ្រនឹប, របស់​ដែល​ឲ្យ​ដោយ​ឡែក​ផ្សេង​ក្រៅ​ពី​ទ្រនឹប ។