រង្វាស់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ប្រដាប់​សម្រាប់​វាស់, គ្រឿង​វាស់ : រង្វាស់​ដី, ឈើ​រង្វាស់ ។ រង្វាស់​រង្វាល់ ប្រដាប់​សម្រាប់​វាស់​និង​ប្រដាប់​សម្រាប់​វាល់ ។ តាម​រង្វាស់​រង្វាល់ (ព. ប្រ.) តាម​ព្រេង​តាម​កម្ម, តាម​បុណ្យ​តាម​ព្រេង, តាម​ព្រេង​សំណាង : តាម​រង្វាស់​រង្វាល់​រាល់​ខ្លួន​ចុះ, រក​ស៊ី​តាម​រង្វាស់​រង្វាល់ (និយាយ​ថា តាម​រង្វះ​រង្វាល់ “តាម​មុខ​បាទ” ក៏​មាន) ។