រដ្ឋសភា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

រដ្ឋ​សភា : ទី​ប្រជុំ​ប្រឹក្សា​ការ​សម្រាប់​ប្រទេស; សាលា​សម្រាប់​ប្រជុំ​ប្រឹក្សា​ការ​ទំនុក​បម្រុង​ឬ​គ្រប់​គ្រង​រក្សា​ស្រុក​ទេស ។ មើល​ពាក្យ រដ្ឋ ផង ។