រនាំង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ផ្ទាំង​សំពត់ ឬ​ផ្ទាំង​ព្រួល​សម្រាប់​បាំង​ទ្វារ, បង្អួច​ជាដើម ការពារ​កម្ដៅ​ថ្ងៃ​ឬ​ភ្លៀង​មិន​ឲ្យ​ចាំង មិន​ឲ្យ​សាច​ចូល​មក​ខាង​ក្នុង : រនាំង​ទ្វារ, រនាំង​បង្អួច, រនាំង​កប៉ាល់ ។