រនះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. ននះ) ។

( ន. ) មាត់​ព្រៃ​ឬ​វាល​ក្បែរ​មាត់​ព្រៃ : រនះ​ព្រៃ, ព្រៃ​រនះ, វាល​រនះ ។ គំនរ​ស្លឹក​ឈើ : រនះ​ស្លឹក​ឈើ (ប្រើ​តាម​ទម្លាប់​ដោយ​ស្រុក) ។ ជើង​ជង់​ដែល​គាស់​រម្លើង​ឡើង​ហើយ​នៅ​មិន​ទាន់​ដុត : ប្រមូល​រនះ​គរ​ដុត គឺ​ប្រមូល​ជើង​ជង់​គរ​ដុត (និយាយ​តាម​ទម្លាប់​ដោយ​ស្រុក) ។