របស់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) វត្ថុ, ទ្រព្យ, អីវ៉ាន់ ។ ពាក្យ​សម្រាប់​និយាយ​ជា​ជំនួស​នាម​នាម ដោយ​មិន​បាច់​ចេញ​ឈ្មោះ​ឬ​សម្រាប់​ហៅ​សារពើ​អ្វី​ៗ ដែល​មាន​នៅ​ទី​ចំពោះ​មុខ : របស់​ប្រសើរ, របស់​ថោក​ទាប; របស់​បុរាណ, របស់​ទំនើប ។ របស់​ទ្រព្យ ឬ ទ្រព្យ​របស់ ទ្រព្យ​ធន​ទាំងពួង ។ របស់​សម្រាប់​ផ្ទះ ប្រដាប់​សម្រាប់​ប្រើ​ប្រាស់​ក្នុង​ផ្ទះ ។ នេះ​របស់​អ្នក​ណា ? --របស់​ខ្ញុំ ។ របស់​របរ អម្រស់​អម្រ ។ល។ ពាក្យ​សម្រាប់​ប្រើ​ជា​វិកតិ​កត្តា ឬ​វិកតិ​កម្ម​ជា​មួយ​នឹង​ពាក្យ ជា, ដូច​ជា : ពេជ្រ​ជា​របស់​មាន​តម្លៃ ។ របស់​ទ្រព្យ ទ្រព្យ​របស់ របស់​របរ

( អា. និ. ) អា. និ. នៃ : ផ្ទះ​របស់​ខ្ញុំ ផ្ទះ​នៃ​ខ្ញុំ (ផ្ទះ​ខ្ញុំ) ។ល។