របាំ

ដោយWiktionary

( ន. ) ល្បែង​ច្រៀង​រាំ, ល្ខោន : នាំ​គ្នា​ទៅ​មើល​របាំ ។ របាំ​ស្បែក (ម. ព. ណាំង ឬ ហ្នាំង) ។ ល្បែង​របាំ ការ​លេង​មាន​រាំ​ច្រៀង; ល្បែង​ផ្សេង​ៗ​និង​របាំ ។