របាំង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) គ្រឿង​បាំង, អ្វី​ៗ​ដែល​បាំង​រាំង : ជញ្ជាំង​ជា​របាំង​ផ្ទះ; ទី​នេះ​ស្ងប់​មិន​សូវ​មាន​ខ្យល់ ព្រោះ​មាន​ព្រៃ​ជា​របាំង ។ ទី​ពឹង​ឬ​ទី​ពួន : អាង​មាន​របាំង ។ ព. ប្រ. គ្រឿង​ការ​ពារ​រក្សា​ខ្លួន : របាំង​ខ្លួន ។ល។