របៀប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ការ​ដែល​រៀប​ឬ​ដំណើរ​រៀប​រៀង​ឲ្យ​ចុះ​បែប; បែប, បែប​បទ, បែប​ផែន, បែប​យ៉ាង, លំដាប់​ដែល​រៀប​ត្រូវ​បែប : របៀប​ការ, ដាក់​ឲ្យ​ត្រូវ​របៀប, ធ្វើ​ការ​ចុះ​របៀប,... ។ របៀប​របប បែប​បទ ឬ​សណ្ដាប់​ធ្នាប់​ដែល​មាន​របប ។ របៀប​រៀប​រយ សណ្ដាប់​ធ្នាប់​ដ៏​រាបសា​ត្រូវ​បែប​គ្នា ត្រូវ​របប​គ្នា ។ របៀប​រៀប​រៀង របៀប​ដែល​រៀង​គ្នា​តាម លំដាប់ ។ល។
  2. ឃុំនៃស្រុករវៀង