រមណីយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. រៈមៈនីយៈ សំ. បា. ( គុ. ) ដែល​គួរ​រីក​រាយ, គួរ​ត្រេក​អរ, សប្បាយ, ចាប់​ចិត្ត; ល្អ ។ សម្រាប់​ប្រើ​ផ្សំ​ជា​បទ​សមាស​ដាក់​ភ្ជាប់​ពី​ខាង​ដើម​នាម​នាម​ដទៃ, ដូច​ជា​ រមណីយ​គ្រាម ស្រុក​ដែល​សប្បាយ ។ រមណីយដ្ឋាន, --ស្ថាន ឬ--ភូមិ ទី, តំបន់​ដែល​គួរ​រីក​រាយ, ដែល​សប្បាយ ។ រមណីយប្បទេស ឬ--ប្រទេស ប្រទេស​ដែល​សប្បាយ ។ រមណីយ​វ័ន ព្រៃ​ដែល​សប្បាយ ។ រមណីយារាម (<រមណីយ+អារាម) អារាម គឺ​សួន​ឬ​វត្ត​ដែល​សប្បាយ ។ រមណីយោទ្យាន (< រមណីយ + ឧទ្យាន, ឧ > ឱ) ឱទ្យាន​ដែល​សប្បាយ​គួរ​ឲ្យ​ចង់​ឃើញ​ចង់​មើល ។ល។ ប្រើ​ជា រាមណេយ្យ (រាមៈនៃយៈ) ក៏​បាន, ផ្សំ​ជា​បទ​សមាស​បាន​ដូច​ រមណីយ ដែរ (ប្រើ​តាម​គួរ​ដល់​ការ​ប្រកប) ។
  2. ឃុំនៃស្រុករវៀង

ខ្មែរ~អង់គ្លេស[កែប្រែ]

រមណីយ ( adj ) [reaʔmeaʔniiyeaʔ] to be pleasant, agreeable, nice, attractive