រមាំង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស ( ន. ) (លះម័ង អ. ថ. ល៉ៈមុ័ង) សត្វ​ចតុប្បាទ​ព្រៃ ពួក​ប្រើស, មាន​ស្នែង​បែក​ខ្នែង​ជា​ចម្ពាម​ដូច​ប្រើស​ដែរ តែ​ចុង​ស្នែង​សំប៉ែត ។ កិ. (ព. ប្រ.) រត់​លឿន​មិន​រមិល​ក្រោយ ព្រោះ​ភ័យ​ខ្លាំង : គ្រាន់​តែ​ឮ​ថា​ពួក​ទាហាន​មក​វា​រមាំង​ចូល​ព្រៃ​បាត់ (និយាយ​ថា ល្មាំង ក៏​មាន)។