រលា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. លលាដ ឬ លលាដ៍)។

( កិ. ឬ គុ. ) រសាយ​រមូរ, រសាយ​ចំណង, រសាយ​ធ្លុង​ជាដើម : របុំ​អំបោះ​រលា, ខ្សែ​រលា ។