រលុង

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( គុ. ) ដែល​មិន​ចង្អៀត, មិន​ក្លំ : ដំណាប់​រត​រលុង, ដង​ចប​រលុង, ផ្លែ​អម្ពិល​ទុំ​រលុង​សំបក ។ ព. ប្រ. ដែល​ងាយ​យល់, ងាយ​ដឹង​បាន: គំនិត​រលុង, ប្រាជ្ញា​រលុង ។ ព. ផ្ទ. ចង្អៀត ។
  2. ភូមិនៃឃុំទួលខ្ពស់