រវាំង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស. ( កិ. ) (រះវ័ង អ. ថ. រ៉ៈវុ័ង) មើល​ថែទាំ, រក្សា; គយ​គន់​មើល​ម្ដង​ៗ ដោយ​មិន​ធ្វេស; ប្រុង, ប្រយ័ត្ន : រវាំង​ផ្ទះ, រវាំង​គោ ។ រវាំង​ត្រចៀក ប្រុង​ត្រចៀក​ស្ដាប់​ឲ្យ​ឮ​ច្បាស់ ។