រស់

ដោយWiktionary

( កិ. ) មាន​ជីវិត​នៅ, មិន​ទាន់​ស្លាប់ : បុគ្គល​រស់​នៅ​មួយ​រយ​ឆ្នាំ បើ​មាន​សេចក្ដី​ប្រមាទ​លោក​ហៅ​ថា រស់​នៅ​ឥត​អំពើ ទុក​ស្មើ​ដូច​ស្លាប់​ទៅ​ហើយ (ព. ពុ.) ។ គុ. ដែល​មាន​ជីវិត​នៅ : សត្វ​រស់ ។ រស់​រាន មាន​ជីវិត​រាន​ខែ​ឆ្នាំ​ត​ទៅ គឺ​មាន​អាយុ​វែង​ត​ទៅ : សូម​ឲ្យ​បាន​រស់​រាន​មាន​ជីវិត​ត​វែង​ឆ្ងាយ​ទៅ ! ។ ព. ប្រ. ស្ថិត​នៅ, តាំង​នៅ, មិន​ទាន់​វិនាស, មិន​ទាន់​រលំ : ជំនួញ​នៅ​រស់ ។ វេវ. ទ្រង់​ព្រះ​ជន្ម​នៅ, មាន​ឬ​គង់​ព្រះ​ជន្ម​នៅ, ទ្រទ្រង់​នៅ; មាន​ជីវិត​នៅ, មាន​អាយុ​នៅ ។ ព. ផ្ទ. បរិនិញ្វន; សោយ​ទិព្វ​ជង្គត, សោយ​ទិវង្គត; សោយ​ពិរាល័យ; សុគត; ក្ស័យ, ក្សីណក្ស័យ; ទទួល​អសញ្ញ​កម្ម, ទទួល​អសញ្ញ​ភាព; ទទួល​មរណ​ភាព; ទទួល​អនិច្ច​ធម្ម; ទទួល​អនិច្ច​កម្ម; ធ្វើ​កាល​កិរិយា; រលត់, រលត់​ខន្ធ, រំលាង​ខន្ធ, ធ្លាយ​ខន្ធ, ធ្លាយ​សង្ខារ ឬ បែក​ធ្លាយ​សង្ខារ; បាត់​បង់, ស្លាប់; ដើរ, ផុត, ផុត​រលត់; ដាច់​ខ្យល់, អស់​ដង្ហើម; ងាប់; តាយសាក; តាយហោង; ស្មឹង, តាយស្មឹង, តេន (ប្រើ​តាម​ថ្នាក់ ខ្ពស់, អណ្ដាល, ទាប ឬ សាមញ្ញ) ។