រហូត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ឬ គុ. ) របូត ឬ​ដែល​របូត​ឃ្លាត​ចាក​ទី​ចាក​កន្លែង ដែល​ដោត, ស៊ក, ចង, ក្រង, រែង ដូច​គេ​ចាប់​ហូត​ចេញ : ត្រី​រហូត​ពី​ត្រណោត, រនាប​រហូត​ពីរ​បែង, ដាវ​រហូត​ចេញ​ពី​ស្រោម ។

( និ. ) ឥត​ទើស​ឥត​ទាក់​ពី​ម្ខាង​ទៅ​ម្ខាង​ឬ​ពី​ដើម​ដល់​ចុង; ដរាប​ដល់: ពី​ក្មេង​រហូត​ដល់​ចាស់; ទៅ​បាន​រហូត ។