រហោឋាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. រហស្ថាន និង​រហោ) ។