រាជអាជ្ញា

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

រាជអាជ្ញា : អាជ្ញានៃព្រះរាជា; ខ្មែរប្រើសំដៅសេចក្ដីថា អ្នកទទួលអំណាចពីព្រះរាជា ។

រាជអាជ្ញា [riec ʔaacɲaa] : royal authority / jurisdiction; one who holds the king's authority; royal prosecutor

មើលពាក្យ អាជ្ញា