រារាំង

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. រា) ។ រាំង​រា