រាហុ៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

រា រាហូ (ម. ព. រាហុ) ។