រាំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) បញ្ចេញ​លំនាំ​វាស​ដៃ​វាស​ជើង ពត់​ពេន​ខ្លួន​ប្រាណ​ចាក់​ក្បាច់​កែ​ក្រាយ ឬ​លោត​ហក់​ចាក់​ក្បាច់ តាម​បែប​បទ​ផ្សេង​ៗ របស់​អ្នក​របាំ : ល្ខោន​រាំ, មើល​រាំ ។ រាំ​កណ្តូប​សេះ រាំ​ផ្ងុប​ចុង​ដៃ​ទាំង​ពីរ​ក្ងុក​ទៅ​ខាង​មុខ ដូច​ជា​លំនាំ​កណ្តូប​សេះ​ដែល​កម្រើក​បោះ​ជើង​មុខ ។ រាំ​ច្រៀង ឬ ច្រៀង​រាំ រាំ​ផង​ច្រៀង​ផង ឬ​ទាំង​ច្រៀង​ទាំង​រាំ ។ រាំ​រែក រាំ​កាង​ដៃ​ខ្លប​ៗ ដូច​គេ​រែក​ឬ​ស្រដៀង​នឹង​ដង​រែក​ដែល​រលាស់ (ព. សា.) ។ល។