រីករាយ

ពីWiktionary
  1. ( កិ. ) ស្រស់​ស្រាយ; សប្បាយ​ចិត្ត, ស្រើប​ស្រួល​ចិត្ត : ចិត្ត​រីក​រាយ ។
  2. ឃុំនៃស្រុករវៀង