រឹងរូស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) រឹង​គគ្រីស​គគ្រូស, រឹង​មិន​ព្រម​ចុះ​រុះ, មិន​ព្រម​ទន់​តាម : មនុស្ស​រឹង​រូស, សម្ដី​រឹង​រូស, ចិត្ត​រឹង​រូស ។ កាព្យ​ថា : មនុស្ស​រឹង​រូស ច្រើន​តែ​ប្រទូស្ត ប្រទាំង​ឱវាទ នៅ​ក្នុង​ទី​ណា ច្រើន​តែ​វាត​អាទិ៍ ត្រាតែ​រវាត ឃ្លាត​ចាក​ទី​នោះ ។