រុក្ខជាតិ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ជាតិ​ឈើ, ឈើ​គ្រប់​យ៉ាង ។ ន.