រូបសព្ទ

ពីWiktionary

(ភាសាវិទ្យា) morphology, morphologie ទម្រង់របស់ពាក្យហើយដោយភាសាជាសូរ ទម្រង់នេះជាសូរដែលស្ដាប់ឮ ប៉ុន្តែវា ក៏អាចជារូបដែលគេមើលឃើញតាមរយៈ សំណេរផងដែរ។ ក្នុងពាក្យកម្លាយឬពាក្យសមាស គេអាចវិភាគរូបសព្ទជាចំណែកៗ, ឧទាហរណ៍ : - បញ្ចូល < [ប'ញ-] + ចូល - ពលកម្ម < ពល + កម្ម