រួញ

ពីWiktionary

( កិ. ឬ គុ. ) ថយ​ប្រវែង​ឬ​ទំហំ​ព្រោះ​យឺត, លឹប​ចូល : ស្បែក​រួញ, សរសៃ​រួញ, ស្លាប​មាន់​ត្រូវ​ភ្លើង​រួញ ។ ចិត្ត​រួញ ឬ រួញ​ចិត្ត ចិត្ត​ក្រាញ​ថយ​ឬ​ក្រាញ​ចិត្ត ។ល។