រួម

ពីWiktionary

( កិ. ) ផ្សំ​បញ្ចូល​គ្នា; ចូល​គ្នា; ប្រមូល​ឲ្យ​មូល​គ្នា; មូល​មួយ​នឹង​គ្នា : រួម​សេចក្ដី; ដាក់​រួម​គ្នា, ធ្វើ​ការ​រួម​គ្នា ។ រួម​គំនិត, រួម​ចិត្ត ចូល​គំនិត​គ្នា ។ រួម​ដៃ​គ្នា ចូល​ដៃ​គ្នា ។ រួម​ដំណេក, រួម​ដំណេក​បង្គុយ រួម​បវេណី ធ្វើ​មេថុន​សេវនៈ ។ រួមរ័ក (ស. រ្វ់មរ័ក អ. ថ. រួមរ៉ាក់ “រួម​ស្រឡាញ់”) រួម​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់ គឺ​រួម​ស្នេហា​របស់​បុរស​ស្ត្រី ។ រួមរក្ស ឬ--រក្សា រួម​គ្នា​រក្សា, ជួយ​រក្សា​គ្នា ។ រួម​សុខ​ទុក្ខ រួម​ចិត្ត​គំនិត​ទទួល​សុខ​ទុក្ខ​ផង​គ្នា (ច្រើន​និយាយ​តែ​ពី​ស្វាមី​ភរិយា); ប្រើ​សំដៅ​សេចក្ដី​ថា “រួម​បវេណី” ក៏​មាន ។ រួម​សំវាស (--ស័ងវ៉ាស) រួម​លំនៅ, រួម​កិច្ច​ការ; រួម​សង្ឃ​កម្ម (សម្រាប់​បព្វជិត); នៅ​រួម​គ្នា (របស់​ស្វាមី​ភរិយា); រួម​បវេណី ។ រួម​ស្នេហា ស្រឡាញ់​គ្នា​ស្មើ​ចិត្ត (របស់​បុរស​ស្ត្រី) ។ល។