រឿយ

ពីWiktionary

( និ. ជា កិ. វិ. ) គ្រឿន; ស្មើ​ៗ; ញយ, ញឹកញយ : អណ្ដែត​រឿយ; ទៅ​មក​តែ​រឿយ, តែង​ឃើញ​រឿយ​ៗ, ពិចារណា​រឿយ​ៗ (បា. ថា បនប្បុនំ, ចាស់​ៗ​ពី​ដើម​ប្រើ​ពាក្យ​នេះ​ខ្លះ​ដែរ : ខ្ញុំ​ធ្លាប់​ទៅ​បុនប្បុនំ) ។