រៀប

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​របៀប, ចាត់​របៀប : រៀប​ផ្ទះ, រៀប​ស្រុក ។ តែង, តាក់តែង; ប្រុង​ចាំ : រៀប​ខ្លួន (តែង​ខ្លួន ឬ​ប្រុង​ខ្លួន​ចាំ) ។ ចាត់​ការ​ធ្វើ​អាពាហ៍​ពិពាហ៍​ឲ្យ​តាម​របៀប : រៀប​កូន​ឲ្យ​មាន​ផ្ទះ​សម្បែង ។

( និ. ) ទៀប, ហៀប, ជិត, រក​កល់; ទៀប​នឹង,... រក​កល់​នឹង, ស្ទើរ​នឹង : រៀប​ស្លាប់; រៀប​លា​គ្នា; រៀប​នឹង​ទៅ, រៀប​នឹង​បាន, រៀប​នឹង​ដល់ ។ រៀប​នឹង