រៀបចំ

ពីWiktionary

( កិ. ) រៀប​ឲ្យ​ត្រឹមត្រូវ, ឲ្យ​ចុះ​របៀប, ឲ្យ​ត្រូវ​បែប : រៀប​ចំ​ផ្ទះ, រៀប​ចំ​សេចក្ដី, រៀប​ចំ​ខ្លួន​ប្រាណ ។ ចាត់​ការ​ធ្វើ​អាពាហ៍​ពិពាហ៍​ឲ្យ​ដោយ​ត្រឹមត្រូវ​តាម​របៀប : រៀប​ចំ​កូន​ចៅ​ឲ្យ​មាន​ផ្ទះ​សម្បែង ។