រៀបរាប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. រាប់​រៀប) ។