រោងជាង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

រោង+ជាង โรงช้าง