រំពាត់

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) គ្រឿង​វាយ​វាត់, វត្ថុ​សម្រាប់​វាយ​វាត់ : រំពាត់​ផ្ដៅ, រំពាត់​ខ្សែ​តី, រំពាត់​ភ្ជួរ ។ ត្រូវ​រំពាត់ ត្រូវ​គេ​វាយ​ដោយ​រំពាត់ ។
  2. ភូមិនៃឃុំតាឡាត