រ៉

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) អារ​រេះ​សាច់​ឈើ​ផ្គុំ​ភ្ជិត​មុខ : រ៉​ក្តារ, អារ​រ៉​បន្តិច​ទៀត​ទើប​ផ្គុំ​មុខ​ទៅ​ជិត​ល្អ ។

( ន. ) ឈ្មោះ​រណារ​តូច ធ្មេញ​ល្អិត​ញឹក សម្រាប់​អារ​រេះ​សាច់​ឈើ​ផ្គុំ​ភ្ជិត-មុខ : រណារ​រ៉ ។

ស. ( កិ. ) រង់, រង់​ចាំ, បង្អង់​ចាំ : រ៉​បន្តិច​សិន (មិន​សូវ​ប្រើ; តែ​អ្នក​បាត់ដំបង, សៀមរាប ច្រើន​ប្រើ​ខ្លះ) ។ ម. ព. រ៉ៃរ៉ ផង ។