លង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ល្បង : លង​ឲ្យ​ដឹង​ដៃ, លង​មើល ។ សម្តែង​អាការ​បន្លាច​ល្បង​មើល : ខ្មោច​លង (បិសាច​លង ) ។

( ន. ) ដង្កូវ​ល្អិត​មួយ​ប្រភេទ កើត​ក្នុង​សាច់​ឈើ​បាក់​គាំ​ឬ​ពុក​បន្តិចៗ ស៊ី​សាច់​ឈើ​នោះ​ជា​អាហារ : ឈើ​លងស៊ី (ហៅ​ កូន​លង ក៏បាន ) ។