លទ្ធិ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

លុ័ត-ធិ បា.; សំ. ( ន. ) (លព្ធិ) ការ​ឃើញ, សេចក្ដី​យល់​ឃើញ; សេចក្ដី​ប្រកាន់​ជំនឿ, ជំនឿ (យ៉ាង​ដូច​ជឿ​សាសនា​ជាដើម); ការ​ប្រកាន់​តាម​យោបល់​របស់​ខ្លួន​ឬ​តាម​ទម្លាប់; ពិធី, បែប​បទ; ការ​និយម : លទ្ធិ​ពុទ្ធ, លទ្ធិ​ព្រាហ្មណ៍, លទ្ធិ​និគ្រន្ថ, លទ្ធិ​ហោរ, មនុស្ស​មាន​លទ្ធិ ផ្សេង​គ្នា ។