លន់តួ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) អង្វរ​សូម​ទោស​ដោយ​ទទួល​កំហុស​លើ​ខ្លួន : ឯង​ខុស​ហើយ ត្រូវ​លន់​តួ​គេ​ទៅ !