លម្អ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) សេចក្ដី​ល្អ, ភាវៈ​ល្អ គឺ​បែប​ភាព, បែប​បទ, លំនាំ, សណ្ឋាន, ទ្រង់, កិរិយា... ដែល​ល្អ : លម្អ​រូប; ខន្តី​ជា​លំអ​របស់​អ្នក​ប្រាជ្ញ ។ លំអ