លលក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​បក្សី​មួយ​ប្រភេទ ពួក​ទទា, ឈ្មោល​ចេះ​រងាវ ។ លលក​ទ្រោល លលក​ឈ្មោល​ក្លា​រងាវ​ខ្ទរ ។ លលក​បរ លលក​ឈ្មោល​ដើរ​ដំណើរ​ក្រទា ពង់ក​ធ្វើ​ងីកងាក​ៗ បញ្ចេញ​សូរ​សព្ទ​រន​ញាប់​រន្ថាន់ កៀង​ញី​ឬ​អួត​ជល់​គ្នា ។ លលក​បូល លលក​បញ្ចេញ​សំឡេង​ឯក​សព្ទ​ផ្ទួន​ពីរ​ៗ​ស្រាល​ៗ​រង្វើល​ៗ ។