លាក់

ពីWiktionary

( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​គន្លាក់ : លាក់​ឈើ ។ បិទ​បាំង, បំបាំង​ឬ​ទុក​មិន​ឲ្យ​គេ​ឃើញ មិន​ឲ្យ​គេ​ដឹង : លាក់​របស់, លាក់​ខ្លួន, លាក់​ពុត ។ លាក់​កំនួច លាក់​គំនិត​ដែល​កួច​កាន់​ទុក ឬ​លាក់​ល្បិច, លាក់​ចំណេះ ។ លាក់​បាំង​អ្វី និ. ពាក្យ​និបាត​សម្រាប់​និយាយ​ផ្តើម​ប្រាប់​សេចក្ដី​ទៀង​ត្រង់​មិន​លាក់​មិន​បំបាំង : លាក់​បាំង​អ្វី ខ្ញុំ​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​ទ័ល​ក្រ​ណាស់​បាន​ជា​មក​រក​ខ្ចី​ប្រាក់​អ្នក ។ លាក់​លៀប ឬ​លាក់​លៀម លាក់​ក្បិតក្បៀត​ទុក​សំចៃ ឬ​លាក់​ទុក​នៅ​កៀន​កោះ ។ លាក់​សុំ លាក់​ទុក​ត្រដក់​ត្រសុំ ។ល។