លាមក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--មក់ បា. ( គុ. ) អាក្រក់, ពុំ​ប្រសើរ, ថោក​ទាប, ថយ​ថោក : អំពើ​លាមក, មនុស្ស​លាមក ។ ខ្មែរ​ប្រើ​ជា ន. សំដៅ​សេចក្ដី​ថា “ឧច្ចារៈ” ក៏​បាន : បន្ទោ​លាមក, ស្អុយ​ដូច​លាមក ។ ប្រើ​ជា​បទ​សមាស (អ. ថ. លាមៈកៈ) : លាមក​កម្ម អំពើ​អាក្រក់ ។ លាមក​ធម៌ ធម៌​លាមក​គឺ​សភាវៈ​ដែល​នាំ​ចិត្ត​ឲ្យ​ហ៊ាន​ធ្វើ​អំពើ​អាក្រក់ ។ លាមក​ភណ្ឌ របស់​ថោក​ទាប ។ លាមក​ភាព ភាព​ថោក​ទាប ។ល។