លាវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ស. ល. ( ន. ) (អ. ថ. ល៉ាវ) ជាតិ​មនុស្ស​ក្នុង​ដែន​មួយ​ក្នុង​ភាគ​ផែន​ដី​ឥណ្ឌូ​ចិន, ហៅ​តាម​គោត្រ​កូល​ក្នុង​សម័យ​ពី​ដើម​មាន​ច្រើន​ពួក​គឺ លាវ​កាវ, លាវ​ភុង​ដាំ, លាវ​ភុង​ខាវ, ងៀវ, ខឺន, ញួន, ភួន, លឺ, ល៉ែម, ល៉ៈវ៉ៈ, ល៉ៈវ៉ា ឬ លួៈ, ថៃ, ភូ​ថៃ, ថូ, យ៉, យ៉ូយ, កល៉ឺង ជាដើម; ហៅ​ដោយ​រួប​រួម​ថា លាវ​ៗ ដូច​គ្នា: ជាតិ​លាវ, ប្រទេស​លាវ ។

Laos

  1. ភូមិនៃឃុំក្រវ៉ា
  2. ភូមិនៃឃុំប្រាសាទ
  3. ភូមិនៃសង្កាត់ចំរើនផល
  4. អតីតភូមិនៃសង្កាត់សាលាក្រៅ
  5. ភូមិនៃឃុំសាលាក្រៅ