លិចក្បាលទ្រទូងដៃ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ទឹកជ្រៅលិចក្បាលទ្រទូងដៃ